Algemeen:

Startpagina

Contact

Links

Copyright

Privacyverklaring

Disclaimer

Site-overzicht

Alle rechten zijn voorbehouden. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Niets van deze website - inclusief onder meer tekst, (foto)grafische voorstellingen, oefeningen en technieken - mag, geheel of gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch of mechanisch, door druk, fotocopieën, prints, vertalingen, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Golden Flower Tai Chi TM Association.

Trademark

Golden Flower Tai Chi™ is een geregistreerd handelsmerk.© Copyright Golden Flower Tai Chi™ Association International - © Copyright Landelijke Organisatie Golden Flower Tai Chi™ Scholen Nederland - 2008