Algemeen:

Startpagina

Contact

Links

Copyright

Privacyverklaring

Disclaimer

Site-overzicht

Privacyverklaring Golden Flower Tai Chi Nederland

De Landelijke Organisatie Golden Flower Tai Chi Scholen Nederland (hierna te noemen Golden Flower Tai Chi Nederland) is een overkoepelend orgaan van de gezamenlijke Golden Flower Instructeurs in Nederland. Golden Flower Tai Chi Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer je lessen, workshops, trainingen en/of andere diensten van de aangesloten Golden Flower Instructeurs afneemt, verwijzen wij je door naar de betreffende instructeur. Hij of zij zal deze privacyverklaring volgen.

Contactgegevens:
www.goldenflower.nl
info@goldenflower.nl

De Webmaster (Job Koesoemobroto) is de Functionaris Gegevensbescherming van Golden Flower Tai Chi Nederland Hij/zij is te bereiken via info@goldenflower.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Golden Flower Tai Chi Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Eventuele programma’s gevolgd bij de Golden Flower Tai Chi Nederland
• Gezondheidsklachten, voor zover deze in belang zijn voor het beoefenen van Tai Chi

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goldenflower.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Golden Flower Tai Chi Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het doorverwijzen naar een Golden Flower Instructeur in jouw regio
• Jou te kunnen ondersteunen in het opbouwen van jouw gezondheid en om blessures te voorkomen
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van informatie over de Golden Flower Scholen
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Golden Flower Tai Chi Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Golden Flower Tai Chi Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Golden Flower Tai Chi Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Golden Flower Tai Chi Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 7 jaar, zoals het wettelijk door de belastingdienst is verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Golden Flower Tai Chi Nederland deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Golden Flower Tai Chi Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Golden Flower Tai Chi Nederland jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Deze zijn:
• Golden Flower Instructeur in jouw regio
• Organisatoren van lessen, evenementen, workshops en trainingen van de Golden Flower Tai Chi Scholen
• Een boekhoudkantoor voor de financiële administratie

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Golden Flower Tai Chi Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Golden Flower Tai Chi Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@goldenflower.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stuur ook de gegevens op waar en bij welke Golden Flower instructeur je les hebt gehad. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Golden Flower Tai Chi Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Golden Flower Tai Chi Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze bestuursleden of via info@goldenflower.nl.

Wijzigingen
Golden Flower Tai Chi Nederland kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Golden Flower Tai Chi Nederland (www.goldenflower.nl). Deze versie is opgesteld in Mei 2018.